Stichting Het Anker

De Meander is vanaf een bepaald moment op zoek gegaan naar mensen die deze plek willen ‘adopteren’, ’peetouders’ willen worden door middel van een lening of een schenking.
Waarom? Omdat we ernstig van mening zijn dat gezonde en gezond makende landbouw op den duur alleen kan bestaan door de betrokkenheid van allen die daar mee te maken hebben. Mensen die zich samen met de boeren en tuinders verantwoordelijk willen voelen voor een stuk aarde dat echte ‘levensmiddelen’ voortbrengt. Rechtstreekse betrokkenheid tegenover anonimiteit. Rechtstreekse betrokkenheid is er eigenlijk al jaren in de contacten met afnemers, collega’s, leveranciers, medewerkers en winkelklanten.

Concreet is daarvoor Stichting Het Anker opgericht.
In 2012 is deze stichting erin geslaagd om het voortbestaan van het bedrijf te garanderen. De gronden en de boerderij zijn door de stichting met behulp van collectieve (warme) financiering aangekocht van de failliete Stichting Zonnehuizen, die eerder de eigenaar was. Boeren, vrienden, klanten, familie, burgers en buitenlui brachten het aankoopbedrag bijeen. Hierdoor is mogelijk geworden om weer verder in de toekomst te kijken zonder zware financiële afhankelijkheid van een bank te creëren.

Wilt u ook meedoen? Investeren in biologische grond voor ‘eeuwige’ biologische landbouw? Uw geld maatschappelijk relevant laten werken? Dat kan door :

stichting-het-anker

Schenken of lenen

Klanten en andere particulieren die De Meander een warm hart toedragen kunnen bedragen schenken of een lening verstrekken tegen een zelf te kiezen rente van tussen de 0% en 1.5%. Deze rente zou desgewenst ook in ‘Ankers’ kunnen worden uitgekeerd. Tegoedbonnen die in de boerderijwinkel kunnen worden verzilverd. Schenkingen- klein of groot- brengen het ‘vrijmaken’ van de grond dichterbij. Hierover kunt u meer lezen op de website van stichting het Anker: www.hetankerbrummen.nl

Doel van de stichting

Stichting Het Anker heeft als voornaamste doel het ontwikkelen, stimuleren en continueren van biologisch-dynamische landbouw in de breedste zin van het woord in Brummen en omgeving.
Hoewel haar doelen veel verder reiken zal de Stichting zich in eerste instantie beperken tot de pachthoeve Het Anker en de daarbij behorende gronden, die in gebruik zijn bij biologisch-dynamisch landbouwbedrijf De Meander.
Om haar doelen te verwezenlijken zal de Stichting onder andere onroerende goederen proberen te verwerven en te beheren. Ook kan de stichting vermogen beheren ten behoeve van ondernemingen waarin biologisch-dynamische landbouw beoefend word.
Daarbij zijn de volgende aspecten van groot belang om te stimuleren, ondersteunen en ontwikkelen:

  • een goede humushuishouding als basis voor alle levensprocessen in het landbouwbedrijf;
  • natuurbeheer op en rond de eigen gronden;
  • het gemengde landbouwbedrijf;
  • vernieuwende vormen van afzet in de boerderijwinkel en consument producent-associaties;
  • alle mogelijke vormen van kringlopen op het landbouwbedrijf;
  • het gebruik van zaadvaste rassen in groenteteelt en akkerbouw;
  • een vitale omgeving voor bijen in het landbouwbedrijf en in het landschap.

Een geheel

Een andere doelstelling is het ontwikkelen van bewustzijn van een landbouwgemeenschap als een geheel van samenwerkende mensen, dieren en planten. De stichting wil dat doen met aandacht voor de waardigheid en de waarde van mens, dier en plant. Op die manier beoogt de stichting de landbouw zich verder te laten ontwikkelen.
Zij zal zich daarbij zoveel mogelijk en op een ondogmatische manier laten inspireren door gezichtspunten en inzichten die passen bij haar doelstellingen.

Verankerdag

Een keer per jaar organiseert de Stichting haar ‘Verankerdag’ op de boerderij voor alle direct betrokkenen, schenkers , leners, genodigden en oprechte landbouwliefhebbers. Het bestuur informeert over de actuele stand van zaken, de ontwikkelingen en de plannen voor de kortere en langere termijn. De verenigde tuinders en alle manschappen die er op het bedrijf de Meander toe doen zijn present en geven toelichting over reilen en zijlen.  Er is wellicht een diepgravende (bodem- of beesten-) film te zien of wellicht een spreker met een lezing over hoe een gezonde (landbouw) economie eruit zou kunnen zien. Tot nu toe gehouden dagen om de boel te verankeren bleken achteraf gedenkwaardig.